GACKT X Nestle Game Center – Kobe Sannomiya Film Festival #4

GACKT X Nestle Game Center – Kobe Sannomiya Film Festival #4


GACKT X Nestle Game Center – Kobe Sannomiya Film Festival #3

GACKT X Nestle Game Center – Kobe Sannomiya Film Festival #3


GACKT X Nestle Game Center - Kobe Sannomiya Film Festival #2

Ecco il 2° video di GACKT X Nestle Game Center - Kobe Sannomiya Film Festival #2


[VIDEO] GACKT-san e la sfida di pesca al cinema!? [GAME SENTERU! A Sannomiya Kobe Film Festival] - 3 Luglio 2015

GACKT-san e la sfida di pesca al cinema!? [GAME SENTERU! A Sannomiya Kobe Film Festival]


GACKT X Nestle Game Center #365

Ecco il 365° video della serie GACKT x Nestle. A breve i sottotitoli.